การควบคุมดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบการติดตามตรวจสอบ "PROWASTE" จัดให้มีบ่อสังเกตุการณ์บริเวณหลุมฝังกลบ (Monitoring Well) บริเวณหลุมฝังกลบสุขาภิบาล (Sanitray Landfill) หลุมฝังกลบนิรภัย (Secured Landfill) บริเวณภายในอาคารปรับเสถียร และบริเวณโดยรอบอาคารจัดเก็บกาก เพื่อเป็นจุดตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนลงสู่ชั้นดิน ในทุกระยะของการดำเนินกิจกรรมภายในบริเวณพื้นที่
 
 
ตรวจสอบเฝ้าระวังโดยใช้อุปกรณ์ Lysismeter ซึ่งฝังอยู่ใต้ชั้นของดินเหนียว
 
 
"PROWASTE" ติดตั้งเครื่องไลซิมิเตอร์ใต้ชั้นดินเหนียวกันหลุมฝังกลบ ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย เพื่อเป็นการตรวจสอบการรั่วซึมของชั้นรองพื้นหลุมฝังกลบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากเครื่องไลซิมิเตอร์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบการรั่วซึมของชั้นกันซึม
 
         
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620