เป็นการเปลี่ยนสภาพกากอุตสาหกรรมอันตราย ให้มีความเป็นอันตรายหรือเป็นพิษน้อยลง ด้วยวิธีปรับสภาพความเป็นกรดด่าง ของกากของเสียให้มีค่าเป็นด่าง (pH 10-11) และทำให้แข็งตัวมากขึ้น โดยผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อห่อหุ้มกากอุตสาหกรรม ป้องกันการชะล้าง ทำให้กากอุตสาหกรรมอยู่ในสภาพคงตัว ก่อนนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย กากอุตสาหกรรมต่างชนิดกัน จะมีวิธีการที่เหมาะสมในการปรับเสถียรต่างกัน ดังนั้นก่อนการปรับเสถียรกากอุตสาหกรรมชนิดใดๆ ต้องทำการทดลองเบื้องต้น ในห้องทดลองก่อนเสมอ เพื่อออกสูตรการบำบัด (Recipe) ที่เหมาะสมถูกต้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
ตะกอนที่ผ่านการปรับเสถียรแล้วต้องนำมาทดสอบสมบัติการถูกชะล้าง (leaching test) ภายใต้สภาวะมาตรฐานก่อนนำไปฝังกลบ สารละลายที่ผ่านการชะล้างของเสียแล้ว จะต้องมีสารปนเปื้อนต่ำกว่าปริมาณที่กำหนดไว้
 
     
         
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620