ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ บริษัทฯ มีห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง โดยให้บริการตรวจวิเคราะห ์คุณสมบัติกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้า เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี รวมถึงวิธีการบำบัด และกำจัดมลพิษที่มีอยู่ทั้งเป็นอันตราย หรือไม่เป็นอันตราย เพื่อให้การจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นอย่างถูกต้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม
         
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2หมู่ที่ 4บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620