วันที่
24 พ.ค. 2565
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
24 พ.ค. 2565
หัวข้อข่าว
:
แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนใหม่และแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการคณะย่อย
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
24 พ.ค. 2565
หัวข้อข่าว
:
ขอชี้แจงเกี่ยวกับการหยุดประกอบกิจการหลุมฝังกลบอันตราย L4 ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
24 พ.ค. 2565
หัวข้อข่าว
:
แจ้งการลาออกจากกรรมการอิสระ
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
12 พ.ค. 2565
หัวข้อข่าว
:
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
27 พ.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E Meeting)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
27 พ.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกล...
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
27 พ.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
แจ้งเลิกบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเ...
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
27 พ.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
แต่งตั้งประธานกรรมการความเสี่ยง กรรมการความเสี่ยง และก...
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
27 พ.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
27 พ.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
25 พ.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
22 พ.ค. 2563
หัวข้อข่าว
:
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
13 พ.ค. 2562
หัวข้อข่าว
:
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
09 พ.ค. 2561
หัวข้อข่าว
:
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
12 พ.ค. 2560
หัวข้อข่าว
:
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620