วันที่
31 มี.ค. 2565
หัวข้อข่าว
:
ชี้แจงเกี่ยวกับการยุติคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
30 มี.ค. 2565
หัวข้อข่าว
:
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุง
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
24 มี.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมและสถานที่จัดประชุม)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
9 มี.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
1 มี.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
1 มี.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
1 มี.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
4 มี.ค. 2564
หัวข้อข่าว
:
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
วันที่
29 มี.ค. 2560
หัวข้อข่าว
:
แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
แหล่งข่าว
:
Prowaste
รายละเอียดข่าว
:
         
         
         
         
         
         
     
     
     
 
Prowaste
Copyright@2017 All right reserved.
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
159 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
159 Moo 5 Huayjof Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037)261-613-5 Fax : (037)261-567