ให้บริการเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้บริการบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปลอดภัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

"PROWASTE" คือหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ "ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว" โดยให้บริการอย่างครบวงจร ในการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักประกัน และสร้างความมั่นใจได้ว่า " PROWASTE" พร้อมที่มีส่วนร่วม ในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

 
 
 
       
 
     
 
 
การบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากที่เป็นอันตรายและน้ำเสีย จากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติอันตราย ความสามารถในการบำบัดสูงสุด 70 ลบ.ม./วัน
 
 
การบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากที่ไม่เป็นอันตราย และน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติไม่อันตราย ความสามารถในการบัดบัดสูงสุด 125 ลบ.ม./วัน
     
 
 
 
         
 
จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนำเงินไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มาของเงิน ได้มาจากการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม 10 บาทต่อกากอุตสาหกรรม ที่เข้ามารับการบำบัดจำนวน 10 ตัน
โดยแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสรุปน้ำหนักกากอุตสาหกรรมแจ้งให้คณะกรรมการชุมชน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วรับทราบ โดยบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ธกส. โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน
 
 
 
กิจกรรมปลูกป่า
กิจกรรมในชุมชน
   
 
จัดการวางขยะอันตรายในชุมชน
บริการตรวจสุขภาพ
         
 
 
     
 

การพัฒนาและดำเนินการของ บริษัทโปรเฟสชั่นเเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999 ) จำกัด (มหาชน)
รากฐานความมั่นคงขององค์กร (ตอนที่ 1)
CSR (บวร – วัด) โปรเวสต์ แห่พระพุทธรูปปางมารวิชัยถวาย ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองยาง
เเนะนำบริษัทโปรเฟสชั่นเเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999 ) จำกัด (มหาชน)
 
 
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนใหม่และแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการคณะย่อย
ขอชี้แจงเกี่ยวกับการหยุดประกอบกิจการหลุมฝังกลบอันตราย L4 ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ
แจ้งการลาออกจากกรรมการอิสระ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมย 2565
ชี้แจงเกี่ยวกับการยุติคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุง
แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
Listed Company Snapshot
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E Meeting)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แจ้งเลิกบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเซีย) จำกัด
แต่งตั้งประธานกรรมการความเสี่ยง กรรมการความเสี่ยง และกรรมการธรรมภิบาล
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564
 
   
   
   
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข้อมูลทางการเงิน บริการของเรา คืนประโยชน์กับชุมชน ติดต่อเรา สมัครงาน
  ประวัติบริษัท   งบการเงิน ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์      
  คณะกรรมการ   ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรม      
  บริษัทในเครือ   คำอธิบายและวิเคราะห์ ระบบปรับเสถียร    
  รายชื่อผู้ถือหุ้น   รายงานประจำปี การกำจัดกากอุตสาหกรรม    
  โครงสร้างองค์กร   แบบ 56-1 การนำของเสียมาใช้รีไซเคิล
      หนังสือชี้ชวน ระบบบำบัดน้ำเสีย
      ระบบขนส่ง
  การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
e-mail : info@prowaste.co.th
   
Prowaste
Copyright@2017 Prowaste. All right reserved
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620